คลังภาพกิจกรรม

“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”

“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”        วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๓… Read More »“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”

‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’

‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’       วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๓ รูป/ค… Read More »‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’

“วส”พุทธปัญญาฯ : จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตอบโจทน์นโยบายมหาวิทยาลัย”

“วส”พุทธปัญญาฯ : จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตอบโจทน์นโยบายมหาวิทยาลัย”          วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี(วัดไร่ขิง) ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการฟัง – การพูด –… Read More »“วส”พุทธปัญญาฯ : จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตอบโจทน์นโยบายมหาวิทยาลัย”

“ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ(วัดไร่ขิง)”

“ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ(วัดไร่ขิง)”     วันนี้ (๒๑ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๕๐ รูป/คน เป็นไปตาม… Read More »“ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ(วัดไร่ขิง)”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษาพบนิสิต”     วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร แสดงปฏิสันถารธรรม ต่ออาจารย์ที่เมตตารับเชิญมาบรรยายภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องเรียนของสถาบันภาษา มจร โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่… Read More »

สถาบันภาษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET รอบพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓ ที่ สถาบันภาษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET รอบพิเศษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศสถาบันภาษา โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑติ ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในรอบนี้ จำนวน ๖๙ รูป/คน

“วันนี้เรามายกทีม! พร้อมลุยทุกสถานการณ์”

   วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบัภนาษา มีงานสำคัญ ๒ งาน ในช่วงเวลาเดียวกันคือ   ♡ จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    ♡ ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิ… Read More »“วันนี้เรามายกทีม! พร้อมลุยทุกสถานการณ์”

“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”

“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”         วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยสถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระด… Read More »“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19      วันนี้ (๑๔ ก.ค..๖๓) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือของหลายส่วนงาน นำโดย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และกองกิจการนิสิต ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคล… Read More »มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

“จัดสอบและเปิดการเรียนภาษาอังกฤษ มจร วข.เชียงใหม่”

“จัดสอบและเปิดการเรียนภาษาอังกฤษ มจร วข.เชียงใหม่”      เมือวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๓  ที่ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยสถาบันภาษา (ส่วนกลาง) ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นไปตามข้อบังคับมห… Read More »“จัดสอบและเปิดการเรียนภาษาอังกฤษ มจร วข.เชียงใหม่”