LiMCU-COURSE

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา” วันนี้(๓๐ พ.ย.๖๑) พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร เดินทางไป มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายแนะแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาพระพุท… Read More »“แนะแนวให้ความรู้..ควบคู่การพัฒนา”

มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก

มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก จบแล้ว!! สำหรับ MCU 004 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นิสิตระดับมหาบัณฑิตต้องสอบผ่าน MCU-GET หรือเรียนในหลักสู… Read More »มุ่งมั่น..ตั้งใจ..พัฒนา..ภาษาคือกุญแจสำคัญ..สู่ประตูโลก

สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

          สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท          เมื่อวานนี้ (๑ พ.ย.๖๑) สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างคุณลั… Read More »สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) จับมือบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาโท

unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

“unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว #หล่อหลอมเอาความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก” การสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจในความหมายเดียวกัน ผลักดันให้บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่… Read More »unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

วันนี้ (๓๐ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ mcu 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) ซึ่งได้อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตลอดหลัดสูตร ๓๐ ชั่วโ… Read More »มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

  • by dhawara

“We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!! วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เป็นวันรียนสุดท้ายในชั่วโมงภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้หลังการเรียน (Final Examinatiom) สำหรับนิสิตปริญญาเอก จำนวน ๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธบริหารการ… Read More »We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวานนี้ (๗ ต.ค. ๖๑) ภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ,ปร… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (มจร วัดมหาธาตุ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาทักษะภาษ… Read More »ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ผู้ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นิสิตร… Read More »สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

  • by dhawara

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วันนี้(22ก.ย.61)พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร. พร้อมทีมงานส่วนวิชาการ คุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทางไปดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (M… Read More »เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร