MCU-GET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ 11

ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

#ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET มติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทดสิบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่คณะทำงาน โดยมี พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระมหาราชัน จตฺตปาโล ได้ศึกษาและสนับสนุนความร่ว… Read More »ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ม… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิ… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย การทดสอบ… Read More »พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ผู้ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นิสิตร… Read More »สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2564 #วิธีการสมัครและลงทะเบียน + สมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.limcutest.com โดยผ่าน Smart Phone หรือ Computer ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (เท่านั้น) … Read More »กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET