พิพัฒน์

เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญยาตรี และนิสิตปริญญาโท จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) นำโดย ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลาย… Read More »การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย การทดสอบ… Read More »พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (มจร วัดมหาธาตุ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาทักษะภาษ… Read More »ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ผู้ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นิสิตร… Read More »สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2564 #วิธีการสมัครและลงทะเบียน + สมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.limcutest.com โดยผ่าน Smart Phone หรือ Computer ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (เท่านั้น) … Read More »กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562