พิพัฒน์

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษาพบนิสิต”     วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร แสดงปฏิสันถารธรรม ต่ออาจารย์ที่เมตตารับเชิญมาบรรยายภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องเรียนของสถาบันภาษา มจร โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่… Read More »

‘ตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้’ รองอธิการบดี มจร สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

‘ตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้’ รองอธิการบดี มจร สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ      เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓  ที่ สถาบันภาษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET รอบพิเศษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศสถาบันภาษา โดยมีผู้สมัครเข้าศึ… Read More »‘ตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้’ รองอธิการบดี มจร สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET รอบพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓ ที่ สถาบันภาษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET รอบพิเศษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศสถาบันภาษา โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑติ ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในรอบนี้ จำนวน ๖๙ รูป/คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ◇ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ◇ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ : ◇ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอ… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ◇ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ◇ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ : ◇ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

“ดร.อำนาจ ไม่หยุด! ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฏกศึกษา มจร”

“ดร.อำนาจ ไม่หยุด! ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฏกศึกษา มจร” วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๓๔… Read More »“ดร.อำนาจ ไม่หยุด! ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพระไตรปิฏกศึกษา มจร”

“วันนี้เรามายกทีม! พร้อมลุยทุกสถานการณ์”

   วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบัภนาษา มีงานสำคัญ ๒ งาน ในช่วงเวลาเดียวกันคือ   ♡ จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    ♡ ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิ… Read More »“วันนี้เรามายกทีม! พร้อมลุยทุกสถานการณ์”

“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”

“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”         วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๓) ที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยสถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระด… Read More »“จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส”

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19      วันนี้ (๑๔ ก.ค..๖๓) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือของหลายส่วนงาน นำโดย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และกองกิจการนิสิต ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคล… Read More »มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”

“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”        สถาบันภาษา ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยเหตุผลของการรวมตัวนิสิตจำนวนมาก และการเดินทางรถยนต์สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งการการติดต่อและการแพร่กระ… Read More »“MCU 005 ปรับตารางเรียนตารางสอน ห้องเรียนที่ ๓ และ ๔”