คลังภาพกิจกรรม

เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

(เจ้าคุณพล) พระราชวรมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้สั่งการในคราวประชุมบุคลากรสถาบันภาษา ให้ช่วยกันปรับปรุงและจัดสำนักงาน ห้องเรียน ให้มีความสะอาดและทันสมัย เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน วันนี้ (๙ ต.ค.๖๑) พระมหาร… Read More »เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

❝การพัฒนาอีกขั้น❞ __________________________ สถาบันภาษามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร … Read More »การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญยาตรี และนิสิตปริญญาโท จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) นำโดย ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลาย… Read More »การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย การทดสอบ… Read More »พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (มจร วัดมหาธาตุ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาทักษะภาษ… Read More »ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

  • by dhawara

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้มากเท่านั้น :พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา “มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอย่างจริงจัง สถาบันภาษา เป็นส่วนงานรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้บรรลุตา… Read More »ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

  • by dhawara

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าหยุดนิ่ง” พระราชวรมุนี,ดร.” วันนี้(26 กันยายน 2561)พระราชวรมุนี, ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันภาษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในศักราช 2562 เน… Read More »การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

  • by dhawara

#คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น.. ความตอนหนึ่งที่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ได้กล่าวในเวลาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสังฆาธิการ โดยส… Read More »คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

  • by dhawara

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วันนี้(22ก.ย.61)พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร. พร้อมทีมงานส่วนวิชาการ คุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทางไปดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (M… Read More »เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร