พิพัฒน์

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”         วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๖๓) ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาราชูทิศ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เข้าทดสอบระดับมาตรฐานประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยมี      ๑… Read More »“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

รางวัลชีวิตของคนทำงาน  เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์        ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดี ชื่นชม อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา และผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานของข้าพเจ้ามาโดยตลอด เป็นท่านที่ ๘ ในส่วนครูบาอ… Read More »รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”        เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จำนวน ๒๔ รูป/คน นิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพร… Read More »“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

“เจ้าคุณพล สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”     เมื่อวันที่  ๒๔ ธ.ค.๖๓  ที่สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้ความเมตตาแก่นิสิต มาร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้อง… Read More »“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี      เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจรวังน้อย โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประ… Read More »การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓   วันนี้ (๗ พ.ย.๖๓) ที่สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตห้องแรกของภาคการศึกษา จำนวน ๒ ห้อง โดยมีนิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน ห้องละ ๓๕ รูป/คน    … Read More »เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน” วันนี้ (๓ พ.ย.๖๓) ที่ห้องสมุดวิชพาร์ค สถาบันภาษา พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าฝึกงานในสังกัดส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นักศึกษาทั้ง ๔ ท่า… Read More »“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”