ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

  • by dhawara

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญยาตรี และนิสิตปริญญาโท จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) นำโดย ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลาย… Read More »การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

  • by dhawara

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้มากเท่านั้น :พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา “มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอย่างจริงจัง สถาบันภาษา เป็นส่วนงานรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้บรรลุตา… Read More »ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

  • by dhawara

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าหยุดนิ่ง” พระราชวรมุนี,ดร.” วันนี้(26 กันยายน 2561)พระราชวรมุนี, ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันภาษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในศักราช 2562 เน… Read More »การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

  • by dhawara

#คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น.. ความตอนหนึ่งที่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ได้กล่าวในเวลาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสังฆาธิการ โดยส… Read More »คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

  • by dhawara

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วันนี้(22ก.ย.61)พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร. พร้อมทีมงานส่วนวิชาการ คุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทางไปดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (M… Read More »เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย

  • by dhawara

“ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย” วันนี้(22 กันยายน 2561)สถาบันภาษาโดย พระราชวรมุนี,ดร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร.พร้อมคุณพิพัฒน์ แก้วใส ทีมงานส่วนวิชาการ ไปพัฒนาควมม… Read More »ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย