LiMCU-COURSE

“รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนิสิตฯ”

“รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนิสิตฯ” ประชุมหารือคณะทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดทำหลักสูตรออนไลน์ สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อความสะดวกในการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในเบื้องต้นวันนี้ได้รับความเม… Read More »“รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนิสิตฯ”

ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ——————————————– จากระบาด-19 ระบาดมห… Read More »ประกาศประกาศ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย. เรื่อง: การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษ (mcu-get) และการเลื่อนระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

“รุ่น COVID-19 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาปีนี้”

“รุ่น COVID-19 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาปีนี้” วันนี้ (๒๑ มี.ค.๖๓) ที่ มจร วข.นครสวรรค์ เรียนและสอบวันสุดท้าย MCU 004 ด้วยความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต ซึ่งจะเสนอขอจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ M… Read More »“รุ่น COVID-19 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาปีนี้”

“ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ”

“ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ” วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๓) ที่สถาบันภาษา จัดการสอบภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต… Read More »“ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ”

‘แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร ขอนแก่น’

  ‘แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร ขอนแก่น’ เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓  ที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ วิทยาเขตขอนแก่น ได้เชิญให้สถาบันภาษา พบกับนิสิตเพื่อแนะแนวและแนะน… Read More »‘แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร ขอนแก่น’

‘เปิดแล้วภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร ลำปาง’

‘เปิดแล้วภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร ลำปาง’ เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓  ที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทสงไปเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีอาจารย์ อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ มหาวิทยา… Read More »‘เปิดแล้วภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร ลำปาง’

‘ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา’

‘ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา’ เมื่อวันที่๒๔ ม.ค.๖๓ ที่ วิทยาเขตแพร่ โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส สังกัดส่วนวิชาดาร สถาบันภาษา ได้เดินทางไป มจร วิทยเขตแพร่ ตามคำร้องขอจากบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก… Read More »‘ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา’

‘สอบภาษาอังกฤษพระวิปัสนาจารย์’

‘สอบภาษาอังกฤษพระวิปัสนาจารย์’ ——————————— บ่ายว่านนี้ (๒๖ ธค.๖๒) ที่ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา จัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเ… Read More »‘สอบภาษาอังกฤษพระวิปัสนาจารย์’