LiMCU-COURSE

สอบภาษาอังกฤษนิสิตการจัดการเชิงพุทธ”

สอบภาษาอังกฤษนิสิตการจัดการเชิงพุทธ” เมื่อวันท่ี่๙ ธ.ค.๖๒  ที่ผ่านมา  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้อย โดยมี อาจารย์เบญจพร ชมพูนุช ณ อยุธยา อาจารย์ผู้สอน พร้อมด้วย คุณประสบ … Read More »สอบภาษาอังกฤษนิสิตการจัดการเชิงพุทธ”

“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค”

“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค” —————————————– วันนี้ (๘ ธ.ค.๖๒) สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตปร… Read More »“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค”

“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ส่วนภกลาง”

วันนี้ (๗ ธ.ค.๖๒) ที่ สถาบันภาษา มจร วังน้อย เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาสันติศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เป็นผู้… Read More »“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก ส่วนภกลาง”

“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโท วส ราชบุรี ”

วันที่ ๖ ธ.ค.๖๒) ที่ผ่านมา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ โดยมี อาจารย์ ภาวิณี บุญจันดา เป็นอาจารย์ผู้สอน และพระครูสังฆรักษ์ทรรงพรรณ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุ… Read More »“เปิดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโท วส ราชบุรี ”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มจร วังน้อย”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มจร วังน้อย” วันนี้ (๒๓ พ.ย.๖๒) จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วังน้อย จำนวน ๑๐ รูป/คน ณ ห้อง โดยอาจารย์ L… Read More »“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มจร วังน้อย”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร วิทยาเขตขอนแก่น”

“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร วิทยาเขตขอนแก่น” วันนี้ (๒๓ พ.ย.๖๒) จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๘๐ รูป/คน โดยคุณพิพัฒน… Read More »“สอบภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร วิทยาเขตขอนแก่น”

“อบรมภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนา

“อบรมภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนา” วานนี้ (๒๑ พ.ย.๖๒) ที่ มจร วิทยาเขตพุทธโฆส นครปฐม สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษาเปิดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนา โดยมี ผู้อ… Read More »“อบรมภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนา

“หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

“หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” วันนี้ (๒๒ พ.ย.๖๒) พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม”หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English Grammar” จำนวน ๕๐ รูป/คน พร้อมกันนี้ ได้บ… Read More »“หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

‘สอบภาษาอังกฤษ MCU 006’

‘สอบภาษาอังกฤษ MCU 006’ ————————————– วันนี้ (๖ ต.ค.๖๒) ที่สถาบันภาษา มจร วังน้อย จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 006 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา , สาขาวิชาส… Read More »‘สอบภาษาอังกฤษ MCU 006’

“เปิดเรียนภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตนานาชาติ”

“เปิดเรียนภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตนานาชาติ” ————————————— วันนี้ (12/9/62)ที่สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (MCU 003) สำหรับนิส… Read More »“เปิดเรียนภาษาอังกฤษ MCU 003 นิสิตนานาชาติ”